ویدیو

ویدیوهایی که توسط انتشارات آزادنامگان منتشر شده است

مصاحبه خبری مارک-اووه کلینگ نویسنده کتاب کوالیتی‌لند با زیرنویس فارسی

مصاحبه خبری مارک-اووه کلینگ نویسنده کتاب کوالیتی‌لند به زبان اصلی (آلمانی) که به مسائل پیرامون این کتاب پرداخته و با زیرنویس فارسی برایتان آماده شده و می‌توانید آن را از… ادامه »مصاحبه خبری مارک-اووه کلینگ نویسنده کتاب کوالیتی‌لند با زیرنویس فارسی

بیبلیوکست: تیزر قسمت هجدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

در این ویدیو تیزر قسمت هجدهم از کتاب کوالیتی‌لند برایتان آماده شده است. رمان علمی تخیلی کوالیتی‌لند، طنزی حیرت آور درباره‌ی آینده، چشم‌اندازها و دام‌های سر راه دیجیتالی سازی است… ادامه »بیبلیوکست: تیزر قسمت هجدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

بیبلیوکست: تیزر قسمت هفدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

در این ۲ ویدیو تیزر قسمت هفدهم از کتاب کوالیتی‌لند برایتان آماده شده است. رمان علمی تخیلی کوالیتی‌لند، طنزی حیرت آور درباره‌ی آینده، چشم‌اندازها و دام‌های سر راه دیجیتالی سازی… ادامه »بیبلیوکست: تیزر قسمت هفدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

بیبلیوکست: تیزر قسمت شانزدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

در این ویدیو تیزر قسمت شانزدهم از کتاب کوالیتی‌لند برایتان آماده شده است. رمان علمی تخیلی کوالیتی‌لند، طنزی حیرت آور درباره‌ی آینده، چشم‌اندازها و دام‌های سر راه دیجیتالی سازی است… ادامه »بیبلیوکست: تیزر قسمت شانزدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

بیبلیوکست: تیزر قسمت پانزدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

در این ویدیو تیزر قسمت پانزدهم از کتاب کوالیتی‌لند برایتان آماده شده است. رمان علمی تخیلی کوالیتی‌لند، طنزی حیرت آور درباره‌ی آینده، چشم‌اندازها و دام‌های سر راه دیجیتالی سازی است… ادامه »بیبلیوکست: تیزر قسمت پانزدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

بیبلیوکست: تیزر قسمت چهاردهم از کتاب کوالیتی‌لند

در این ویدیو تیزر قسمت چهاردهم از کتاب کوالیتی‌لند برایتان آماده شده است. رمان علمی تخیلی کوالیتی‌لند، طنزی حیرت آور درباره‌ی آینده، چشم‌اندازها و دام‌های سر راه دیجیتالی سازی است… ادامه »بیبلیوکست: تیزر قسمت چهاردهم از کتاب کوالیتی‌لند

بیبلیوکست: تیزر قسمت سیزدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

در این ویدیو تیزر قسمت سیزدهم از کتاب کوالیتی‌لند برایتان آماده شده است. رمان علمی تخیلی کوالیتی‌لند، طنزی حیرت آور درباره‌ی آینده، چشم‌اندازها و دام‌های سر راه دیجیتالی سازی است… ادامه »بیبلیوکست: تیزر قسمت سیزدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

بیبلیوکست: تیزر قسمت دوازدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

در این ویدیو تیزر قسمت دوازدهم از کتاب کوالیتی‌لند برایتان آماده شده است. رمان علمی تخیلی کوالیتی‌لند، طنزی حیرت آور درباره‌ی آینده، چشم‌اندازها و دام‌های سر راه دیجیتالی سازی است… ادامه »بیبلیوکست: تیزر قسمت دوازدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

بیبلیوکست: تیزر قسمت یازدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن

در این ویدیو تیزر قسمت یازدهم از کتاب کوالیتی‌لند برایتان آماده شده است. رمان علمی تخیلی کوالیتی‌لند، طنزی حیرت آور درباره‌ی آینده، چشم‌اندازها و دام‌های سر راه دیجیتالی سازی است… ادامه »بیبلیوکست: تیزر قسمت یازدهم از کتاب کوالیتی‌لند نسخه روشن